Obchodné podmienky

Spokojnosť zákazníkov Kucharocka.sk má najväčšiu prioritu. Predpokladom pre úspešnú spoluprácu je zrozumiteľnosť a transparentnosť výrobného a obchodného diania. Z tohto dôvodu prinášame na nasledujúcich riadkoch naše Všeobecné obchodné podmienky. Sú právnym základom pre úspešnú spoluprácu s našimi zákazníkmi.

Údaje o spoločnosti vystupujúcej ako Kucharocka.sk

obchodné meno: Mgr. Silvia Nespalová
IČO: 37083350
sídlo: Bzovícka 10, 851 07 Bratislava
e-mail: kucharocka@kucharocka.sk

Kucharocka.sk pôsobí na území Slovenskej republiky a všetky zmluvy sú uzatvárané v slovenskom jazyku.

Objednávky

Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v elektronickom obchode a to výberom tovaru alebo služby kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru. Kupujúci po odoslaní objednávky z nákupného košíka kliknutím na tlačidlo „Objednať“ súhlasí s cenou objednaného tovaru alebo služby, ktorá sa práve v nákupnom košíku nachádza, a tak sa stáva objednávka záväznou. Kupujúci obdrží po zrealizovaní objednávky v e-shope automaticky vygenerovaný e-mail, ktorý potvrdí prijatie objednávky predávajúcim. V prípade, ak predmetný tovar v objednávke nemôže predávajúci dodať kupujúcemu, predávajúci upozorní kupujúceho, že tovar alebo služba nie je z určitého dôvodu momentálne dostupná. Kúpnu zmluvu je možné meniť, zrušiť alebo doplniť len po vzájomnej dohode medzi kupujúcim a predávajúcim, v prípade že všeobecne záväzný právny predpis neustanovuje inak. Kupujúci je odoslaním objednávky povinný zaplatiť kúpnu cenu tovaru alebo služby vrátane poplatkov za dodanie tovaru.

Cena a platobné podmienky

Ceny uvedené na internetovej stránke elektronického obchodu Kucharocka.sk sú pevne stanovené, k čomu je potrebné prirátať poplatky za dopravu a manipulačné poplatky, ktoré sú na e-shope uvedené. Predávajúci je viazaný cenou za tovar alebo službu uvedenú na stránke e-shopu Kucharocka.sk v čase nákupu zrealizovaným kupujúcim. Ceny sú vrátane DPH. Objednávky je možné zaplatiť platbou vopred (napr. kreditnou kartou, prevodom na účet). Spôsob platby si zvolíte v nákupnom košíku. Pri platbe vopred (napr. kreditnou kartou, prevodom na účet) je daňový doklad v pdf formáte odoslaný na zaregistrovanú e-mailovú adresu.

Spracovanie

Kucharocka.sk prioritne ponúka zhotovenie personalizovanej kuchárskej knihy (ďalej “Kucháročka”). Na zhotovenie Kucháročky zákazník použije vlastné recepty, uložené recepty, ku ktorým registráciou na www.kucharocka.sk získal priamy prístup, prípadne upravené recepty inšpirované inými autormi a nebude ich kopírovať a porušovať tak duševné vlastníctvo.
Sekundárne Kucharocka.sk ponúka ako obchodný artikel ostatný predajný tovar ako napríklad kuchárske knihy, či kuchynské pomôcky a doplnky.
Zhotovenie Kucháročky sa riadi zadaním v internetovej objednávke. Ceny všetkých produktov a služieb sú uvedené vrátane DPH a riadia sa podľa pravidelne aktualizovaného cenníka, zverejneného na webových stránkach www.kucharocka.sk. Akčné ceny platia výhradne po dobu akcie a pri splnení všetkých podmienok ku každej jednotlivej akcií zvlášť vyhlásených. Aby sme zabránili nejasnostiam počas cenových akcií, upozorňujeme na to, že vyhlásené akcie na Kucharocka.sk platia pre objednávky, ktoré budú odoslané ako internetová objednávka v dobe trvania akcie a platnosti mimoriadnych cien. Internetová objednávka je odoslaná v okamihu, kedy ju zákazník tlačidlom „Objednať“ odošle zo svojho nákupného košíka a dostane na svoj e-mail uvedený pri registrácii potvrdzujúcu správu o objednávke. Svoje objednávky posielajte včas, aby ste sa ku koncu cenových akcií vyhli prípadným výpadkom internetu, ktoré nemôžeme ovplyvniť.

Registrácia

Zákazník na základe svojej registrácie vytvorenej na Kucharocka.sk vstupuje do svojho profilu a môže ho používať v rámci zvoleného a predplateného členstva. Vďaka svojej registrácii môže ukladať recepty na server Kucharocka.sk, upravovať a používať podľa svojich potrieb, vytvárať s nimi Kucháročku. Pri registrácii a pri objednávaní je zákazník povinný uvádzať správne a pravdivo všetky svoje údaje. Prístup do profilu je zabezpečený vlastným heslom a zákazník nie je oprávnený umožniť využívanie svojho profilu tretím osobám. Kucharocka.sk môže zrušiť registráciu, a to najmä v prípade, keď si zákazník dlhšie ako 1 rok nezvolí a nezaplatí žiadnu úroveň členstva, alebo v prípade, kedy zákazník poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok). Zákazník berie na vedomie, že profil nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a programového vybavenia zo strany Kucharocka.sk.

Uzatvorenie kúpnej zmluvy

Zaslaním objednávky pristupuje objednávateľ na tieto Všeobecné obchodné podmienky. Zároveň je táto objednávka považovaná v zmysle Zákona číslo 40/1964 Z. z., § 43c, odst.1 za prijatie návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy na objednané produkty: Kucháročky a ostatných predajných produktov a to v takom znení, aké objednávateľ príjme zakliknutím súhlasu s nimi v nákupnom košíku pri odoslaní internetovej objednávky. Objednávateľ berie na vedomie, že táto kúpna zmluva je podľa Zákona číslo 40/1964 Z.z., § 43c, odst. 2 uzatvorená v okamihu doručenia objednávky na adresu našej spoločnosti alebo v okamihu odoslania internetovej objednávky. Objednávateľ berie na vedomie, že uzatvorením kúpnej zmluvy mu vzniká okrem iného povinnosť zaplatiť kúpnu cenu za zhotovené a objednané produkty a to vo výške podľa ním prijatého návrhu objednávky, podľa cien platných v okamihu uzatvorenia kúpnej zmluvy. Do úplného uhradenia a prevzatia objednávky je táto majetkom Kucharocka.sk. Zákazník súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní zmluvy. Náklady, ktoré vzniknú zákazníkovi pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory) si hradí zákazník sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

Prevod vlastníckeho práva

Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až momentom zaplatenia celej výšky kúpnej ceny za tovar alebo službu a jej prevzatím. Kupujúci si môže uplatniť reklamáciu tovaru alebo služby len po úplnom zaplatení kúpnej ceny.

Dodacie podmienky, náklady na dodanie tovaru, opakované doručovanie

Orientačné doby spracovania všetkých ponúkaných produktov sú uvedené v aktuálnom cenníku na webových stránkach www.kucharocka.sk. Upozorňujeme na to, že doba spracovania sa počíta od nasledujúceho pracovného dňa po dni prijatia objednávky. Dodaciu dobu vypočítate tak, že k vypočítanej dobe spracovania pripočítate 5 pracovných dní na doručenie zásielky. Vo výnimočných prípadoch (napr. revízia, údržba či oprava výrobných strojov v tlačiarni, nadmerný nepredpokladaný objem objednávok v rámci rôznych akcií) môže dôjsť k predĺženiu uvedenej orientačnej doby na spracovanie. V období Vianoc, sviatkov a nepredvídateľných okolností môže dôjsť k predĺženiu dodacích lehôt. V prípade, že kuchárska kniha nebola doručená, a Kucháročka kupujúceho nekontaktovala, ten sa zaväzuje sa Kucháročku bezodkladne informovať za účelom objasnenia a prípadného odstránenia problému. Výkony doručovacej spoločnosti Zásielkovňa.sk nie sme schopní ovplyvniť. Oneskorené dodanie zásielky neoprávňuje zákazníka k odmietnutiu jej prevzatia ani k požadovaniu náhrady či zľavy za nedodržanie lehoty na spracovanie. V prípade, že si zákazník v uvedenej úložnej dobe zásielku nevyzdvihne, alebo vznikne na strane zákazníka pochybenie v uvedenej adrese dodania zásielky, bude zásielka vrátená Kucharocka.sk. Kucharocka.sk následne automaticky odošle zásielku na zákazníkom potvrdenú adresu ešte raz. V tomto prípade vzniká Kucharocka.sk nárok na úhradu nákladov za opakované odoslanie zásielky, a to vo výške ceny balného vr. poštovného uvedené na stránke www.kucharocka.sk. Pri opakovanom doručovaní zásielky bude celková cena zásielky automaticky navýšená o tieto náklady za opakované odoslanie. Spoločne s tovarom je zákazníkovi zaslaný návod a ostatné dokumenty k tovaru alebo službe od výrobcu. Miestom plnenia je miesto, kam sa objednaný tovar dodáva.

Záruka kvality, záručné podmienky a reklamácia

Na dodaný tovar sa vzťahuje zákonom stanovená záručná lehota v zmysle Zákona č. 40/1964 Z. z., § 620 v platnom znení. Z prevádzkových dôvodov odporúčame však reklamovať zásielku čo najskôr, najlepšie do 1 mesiaca. Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia tovaru. Nie je možné uplatňovať právo na reklamáciu v záležitostiach vkusu a osobného cítenia, ako je napr. farebné vyhotovenie a odtieň fotografií. Reklamáciu je nutné podať písomne v zákonom stanovenej záručnej lehote, odporúčame doporučeným listom. Každá reklamácia musí bezpodmienečne obsahovať reklamovaný tovar a pôvodnú objednávku. Pre rýchlejšie vybavenie odporúčame poslať aj daňový doklad. Pri objednávkach musí zákazník súčasne poslať pôvodné objednávkové dáta na akomkoľvek nosiči digitálnych dát, odporúčame CD/DVD. Zásielky na dobierku nebudú v žiadnom prípade prijaté. O prijatí reklamácie, spôsobe jej vybavenia a dobe trvania bude zákazník informovaný písomne na e-mailovú adresu uvedenú v registrácií. Reklamácie sú vybavené bezodkladne a to najneskôr do 30 dní. Zákazník má v závislosti na druhu závady zo zákona nárok na dodanie novej veci bez závady, odstránenie závady, zľavu z ceny alebo odstúpenie od zmluvy. Vzhľadom k povahe tovaru sú však všetky závady považované za odstrániteľné a nepodstatné a oprávnené reklamácie sú vyriešené dodaním nových produktov. Správa o vybavení reklamácie je zákazníkovi poslaná buď e-mailom alebo listom ako súčasť zásielky s vybavenou reklamáciou.

Ochrana osobných údajov

Informácie o zákazníkoch sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z., o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov a ďalej v súlade s platnými zákonmi Európskeho parlamentu a Rady (EÚ), najmä v súlade s nariadením 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) – tzv. GDPR.Zákazník zaregistrovaním sa a poslaním objednávky berie na vedomie spracovanie a použitie svojich osobných údajov, pre účely realizácie práv, a povinností zo zmluvy (tj. poskytnutie osobných údajov dopravcovi, správcovi databázy, výrobcovi objednaných produktov…). Zákazník potvrdzuje, že materiál (recepty pozostávajúce z fotografií a textu) zaslané Kucharocka.sk na spracovanie pochádzajú výlučne zo súkromného záujmu o zdokumentovaní, že ich cieľom nie je zber nezúčastnených osob pre účel identifikácie alebo cielený zber objektov, ktoré sú vhodné k bezprostrednej identifikácii takýchto osôb, alebo že má k dispozícii výslovný súhlas dotknutých osôb so spracovaním ich osobných údajov. Zákazník preberá zodpovednosť za správnosť tohto prehlásenia a ručí za všetky negatívne následky, ktoré Kucharocka.sk vzniknú v dôsledku nepravdivého prehlásenia. Zákazník ďalej potvrdzuje, že už dovŕšil 16 rokov. Všetky informácie k ochrane osobných údajov a ich spracovaniu pre účel plnenia zmluvy sú k dispozícii na www.kucharocka.sk.

Zasielanie obchodných oznamov a ukladanie cookie

Zákazník súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo Kucharocka.sk a ďalej v prípade udelenia súhlasu pri svojej registrácii súhlasí so zasielaním obchodných oznamov na zaregistrovanú e-mailovú adresu a mobilný telefón. Svoju informačnú povinnosť voči zákazníkovi v zmysle čl. 13 nariadenia 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov – tzv. GDPR, súvisiacimi so spracovaním osobných údajov zákazníka pre účely zasielania obchodných oznamov plní Kucharocka.sk prostredníctvom zvláštneho dokumentu. Všetky informácie k ochrane osobných údajov a ich spracovaniu pre účel zasielania obchodných oznamov sú k dispozícii na stránke www.kucharocka.sk
Zákazník súhlasí s ukladaním tzv. cookie do jeho počítača. V prípade, že je objednanie na webovej stránke možné vykonať a záväzky dané zmluvou plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv. cookie do počítača zákazníka, môže zákazník súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať, resp. ukladanie cookie zakázať. Ďalšie informácie k súborom cookie si prečítate na stránke www.kucharocka.sk.

Autorské práva

Zákazník, ktorý zadáva objednávku na spracovanie na Kucharocka.sk, prehlasuje, že je majiteľom autorských práv, ochranných známok a ostatných práv celého materiálu, ktorý dáva na spracovanie. To platí nielen pre všetky fotografie, ale aj pre prípadné ostatné použité znaky a písma. Zákazník sám zodpovedá za to, že používa iba znaky a písma, k použitiu ktorých má právo a ku ktorým vlastní platnú používateľskú licenciu. Každý zákazník ručí sám za seba a nesie zodpovednosť za všetky následky i prípadné škody pri porušení autorských práv. Zákazník prehlasuje, že žiadna z fotografií zaslaných na spracovanie neporušuje platné zakázané normy, najmä predpisy o šírení detskej pornografie (§ 368 a § 369 trestného zákona), urážke a ohováraní (§ 373 trestného zákona). Zákazník ďalej ručí za to, že Kucharocka.sk nezasiela žiadne predlohy, materiály a obsahy, ktoré oslavujú ilegálne násilie, podnecujú k triednej, národnostnej a rasovej nenávisti. Ak by sa Kucharocka.sk dozvedela o jednaní v rozpore s vyššie uvedeným, potom bezodkladne upovedomí príslušné orgány činné v trestnom konaní.

Podmienky pre príjem, spracovanie a archiváciu digitálnych dát

a. Výroba Kucháročky je plne automatizovaná. S výrobou produktu je započaté v okamihu zadania objednávky do systému. Internetová objednávka je zadaná do systému v okamihu, kedy ju zákazník tlačidlom „Objednať“ odošle zo svojho nákupného košíka. Po odoslaní nie je možné proces výroby prerušiť, zmeniť a zákazník nie je oprávnený objednávku zrušiť a od zmluvy odstúpiť.
b. Kucharocka.sk nepreberá žiadne záruky za prípadné poškodenie v priebehu elektronického prenosu.
c. Kucharocka.sk neponúka dlhodobú archiváciu projektu rozpracovanej Kucháročky, archivuje len zrealizované projekty t.j. zaplatené a objednané Kucháročky, ktoré užívateľ nájde v sekcii “Moje kucháročky”. Rozpracovaný projekt Kucháročky od poslednej zmeny archivujeme max. 30 dní od okamihu uloženia na servery Kucharocka.sk. Zmienené dáta sú priebežne podľa potreby Kucharocka.sk zo serverov vymazané. Kucharocka.sk nie je povinná zákazníka o vymazaní vopred informovať.
d. Kucharocka.sk prijme na spracovanie a garantuje 100% spracovanie iba pre obrazové dáta formátu JPG uložené vo farebnom priestore sRGB. Pri obrazových dátach iných formátov ako JPG (PNG, BMP, RAW, HEIC…) alebo uložených v inom farebnom priestore ako sRGB (CMYK, Adobe RGB, ProPhoto RGB…) hrozí, že dôjde k výrazným odchýlkam vo farbe, kontraste a pod., za čo odmieta Kucharocka.sk niesť zodpovednosť. Zároveň odmieta zodpovednosť za to, že farby na fotografiách budú stopercentne súhlasiť s dodanými súbormi.
e. Reklamácie, ktoré vychádzajú zo zlej kvality (napr. malého rozlíšenia) dodaných obrazových súborov a reklamácie ohľadom orezu (prispôsobenia strán) Kucharocka.sk neuzná.
f. Pri oboch typoch Kucháročky Klasik aj DeLuxe je použitý iný materiál na potlač ako na vnútorné strany, tak i na obálkové strany. Upozorňujeme na to, že nemôžeme zabrániť rozdielom vo farbe a štruktúre pri vzájomnom porovnaní, či porovnaní s fotopapierom, alebo iným vyhotovením. Tieto odchýlky vo farbe a štruktúre nie sú považované za závady a neoprávňujú k reklamácií.

Odstúpenie od zmluvy

Zákazník berie na vedomie, že uzatvára zmluvu o dodávke tovaru, predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, ktorý bol upravený podľa priania zákazníka (zmluvu o zhotovení veci na zákazku). V súlade so zákonom 102/2014 Z.z. § 7, odstavec 6, písmeno c, zákazník NEMÁ právo na odstúpenie od zmluvy v lehote 14 dní bez uvedenia dôvodu (zákon stanovuje pre tovar upravený na prianie zákazníka iné podmienky než pre bežný nákup tovaru cez internetový obchod, zhotovené produkty nemá Kucharocka.sk možnosť predať ďalšiemu zákazníkovi). S ohľadom na to prosíme všetkých zákazníkov, aby zvážili svoju objednávku ešte pred jej potvrdením a odoslaním, jej následné zrušenie a odstúpenie od zmluvy nie je možné. Tento odsek neplatí pre nákup darčekových poukážok. Podmienky odstúpenia od zmluvy pre darčekové poukážky sú uvedené v nasledujúcom samostatnom odseku Darčekové poukážky.

Darčekové poukážky

Platnosť každej Darčeková poukážky je uvedená na každej poukážke, spravidla je to max 3 mesiace od vystavenia. Kupujúcemu môže byť dodaná v dvoch alternatívach.Buď v elektronickej podobe e-mailom na v zaregistrovaných údajoch aktuálne uloženú e-mailovú adresu. Alebo fyzicky prostredníctvom doručovateľskej služby Zasielkovna.sk. Vzhľadom k tomu, že je platná okamžite, je možné ju uhradiť iba vopred (napr. kreditnou kartou, prevodom na bankový účet). Vyplatenie hodnoty poukážky ani jej zostatkovej hodnoty v hotovosti nie je možné. Nevyčerpané finančné prostriedky po skončení platnosti poukážky prepadajú.
Darčekovú poukážku je možné čerpať v rámci procesu objednania cez internet na www.kucharocka.sk. Kód poukážky je nutné zadať v nákupnom košíku pred samotným odoslaním objednávky. Čerpanie nie je možné poskytnúť dodatočne na objednávku, ktorá už bola bez vloženia kódu odoslaná z nákupného košíka alebo na uhradenie dlhov. Čerpanie nie je možné poskytnúť na nákup ďalšej darčekovej poukážky. Kucharocka.sk nepreberá zodpovednosť za (1) problémy s doručením darčekovej poukážky na e-mail kupujúceho, (2) stratu, (3) odcudzenie, (4) zneužitie alebo (5) oneskorené doručenie darčekovej poukážky spôsobené napr. technickými problémami.
Pri objednávkach darčekových poukážok môže kupujúci uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodov v lehote 14 dní. Táto lehota beží odo dňa vystavenia poukážky a jej odoslania na e-mail kupujúceho. V prípade odstúpenia od zmluvy zašle kupujúci vyplnený formulár na odstúpenie od zmluvy poštou na adresu sídla spoločnosti alebo na e-mail kucharocka@kucharocka.sk. Kucharocka.sk v tomto prípade ihneď ukončí platnosť poukážky a najneskôr do 14 dní vráti uhradenú hodnotu poukážky na kartu, z ktorej bola poukážka uhradená. Právo na odstúpenie od zmluvy je možné uplatniť iba v prípade, kedy nebola darčeková poukážka uplatnená na žiadnu objednávku.

Ďalšie ujednania

Prosíme zákazníkov, aby sa so všetkými problémami najskôr obrátili na našu spoločnosť, a to prostredníctvom kontaktov uvedených na týchto stránkach. V súlade so zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 102/ 2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na diaľku, alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, si dovoľujeme ďalej informovať našich zákazníkov, že v prípade sporu, ktorý sa nepodarí vyriešiť s nami, sú títo ďalej oprávnení obrátiť sa na tzv. subjekt s výhradou mimosúdneho vyrovnania spotrebiteľských sporov v prípadoch ustanovených zákonom č. 391/2015 o alternatívnom riešení sporov. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, P.O.BOX 29, Bajkalská21/A, 827 99 Bratislava, resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk). Lehota pre podanie návrhu na riešenie sporu je 1 rok odo dňa, kedy zákazník – spotrebiteľ prvýkrát kontaktoval našu spoločnosť za účelom riešenia sporu. Mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov sa nespoplatňuje. Náklady spojené s mimosúdnym riešením spotrebiteľských sporov si strany nesú samé. Podrobné informácie za možné nájsť na internetovej stránke Slovenskej obchodnej inšpekcie www.soi.sk). Pri riešení spotrebiteľských sporov je možné využiť online platformu nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné, pokiaľ nedôjde medzi zhotoviteľom a objednávateľom k písomnej dohode o zmene, prípadne vylúčeniu týchto všeobecných obchodných podmienok. Pred záväzným odoslaním objednávky kupujúci prehlasuje, že si prečítal tieto všeobecné obchodné podmienky a súhlasí s nimi. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú voľne prístupné v sídle spoločnosti a ďalej na webových stránkach www.kucharocka.sk. Vzťahy podľa všeobecných obchodných podmienok sa spravujú všeobecne záväznými právnymi predpismi najmä Zákonom číslo 40/1964 Zb., Zákonom číslo 513/1991 Z. z., Zákonom číslo 250/2007 Z. z., Zákonom číslo 122/2013 Z. z. a Zákonom číslo 102/2014 Z. z.

Zmeny cien a chyby v texte sú vyhradené

Bratislava, 6.12.2020